Nu har vi äntligen släppt vår samskapade samskapandeguide som har sitt ursprung i behov hos offentlig sektor och näringsliv att samverka med civilsamhälle samt civilsamhällets och sociala entreprenörers behov att driva  behovsbaserade processer. 

Guiden rymmer en introduktion av samskapande som process och bidrar med reflekterande frågor om syften, etik och ansvar. 

Har ni samskapat i skolan?

Just nu samlar vi in berättelser och dokumentation om andras upplevelser om samskapande. Vi tror att lärande av andras misstag och framgångar är en viktig del i ansvarsfull innovation. Är du intresserad av att bidra med erfarenheter? Kontakta oss på info@infolabbet.se. Tack!

Vårt samskapande arbete

En viktig del av vårt arbete handlar om att, i nära samarbete med olika målgrupper, samskapa lösningar för utmaningar som ännu inte adresseras, eller som idag inte adresseras optimalt. Vi arbetar med flera olika metoder i innovativa processer, såsom participatory design, gapanalys, riskanalys, tjänstedesign och etnografiska studier.

Organisationer, forskare, enskilda entreprenörer och privatpersoner är välkomna att kontakta oss för att undersöka möjligheten att samskapa behovsbaserade sociala lösningar. I vissa fall kan vi driva processer helt pro bono, genom utlysning i Forskarhubbens ekosystem. I andra fall kan vi bidra med offert baserat på estimerade praktiska kostnader. I tredje fall kan vi ingå som projektpart i större samskapande projekt och bidra med vår samlade kunskap från civilsamhälle, forskning och entreprenörskap.

Kontakta oss för samarbete: info@infolabbet.se.

En olurig barnbok

Olurig är en såväl samskapande process som produkt i form av barnbok. Projektet syftar till att ta vara på lärares, barns och forskningens frågor och kunskaper för att samskapa en barnbok med verktyg för kritisk informationsgranskning, anpassad till de yngre åldrarna.
Se projektet här!

Kritiskt tänkande - i teori och praktik

Ett antologiprojekt som drevs mellan 2015-2016, baserat på undersökningar av lärares behov av verktyg och material för undervisning om kritiskt tänkande.

Se produkten här!

Brev genom isolering

Ett koncept som syftar till att bryta den sociala isoleringen och sprida glädje bland äldre som känner ensamhet. Konceptet går ut på att äldreboenden och servicehus agerar noder mellan barn i fritidsaktiviteter. Läs mer här!

Prova konceptet här!