FAQ

Infolabbet är en mötesplats för frågor som rör utbildningens funktion och syften i relation till hållbarhet, nya utmaningar och framtider. Mötesplatsen etablerades av den ideella föreningen Forskarhubben (läs vårt blogginlägg om detta) och drivs av en samordnargrupp som faciliteras av en ledamot i hubbens styrelse.

Hubben arbetar med tre huvudsakliga processer:

1. Samskapande av sociala lösningar (här för att främja hållbart lärande och kritiskt tänkande),

2. Samlärande (genom laboratorier, seminarier och guider)

3. Stöd för samverkan och samutforskande, genom att samla initiativ hos civilsamhälle och forskning som riktar sig mot skola och fokuserar på social, samhällelig och ekologisk hållbarhet.

Infolabbet utvecklas som mötesplats genom att intressenter tar kontakt och vill bidra med sina insikter och verktyg eller eftersöka nya möjligheter att främja skolans uppdrag, antingen genom att dela kunskaper i format som guider, blogginlägg, föreläsningar, nya former av besöksplatser eller genom samverkande projekt.

Läs mer om Forskarhubben här!

Vi tror att komplexa frågor i komplexa system inte kan besvaras genom enkla svar. Vi behöver många olika perspektiv och verktyg för djupare förståelse för behov och lösningar för att möta samhälleliga, sociala och ekologiska utmaningar och utbildningen är en viktig arena för att hantera sådana utmaningar.

Som oberoende mötesplats kan Infolabbet samla, samskapa och samutforska i organisatioriska mellanrum och fokusera på frågor som annars är underprioriterade, nya eller som kräver tvärdisciplinära perspektiv. Det öppna utforskandet av hur samhälle, forskning och sociala innovatörer kan samverka, tror vi kan leda till nya synergier och nytta för både utbildning och samhället.

Våra format sträcker sig från innovation och guidning till utforskande av antaganden i Futures Literacy Labs, med kunskapsstöd från UNESCOs Futures Literacy-community som hubben är en del av.

Det korta svaret är att vi inte finansieras. Forskarhubben är ett ekosystem för ideell delning av kunskapskapital, perspektiv och erfarenheter men vi tar gärna emot bidrag för att kunna administrera och bekosta våra mötesplatser eller produkter för kunskapsdelning, events och arbete med sociala innovationer.

Som ”medlem” i hubben räknas den som delar och får ta del av kontaktnät och andras bidrag, för våra gemensamma syften att främja välgrundad och hållbar social innovation, genom kritiska förhållningssätt, samverkan, samutforskande och samskapande. Läs mer om vårt medlemskap här!

Vi kommer inom kort att öppna vårt ”filantropiska ekosystem”, där entreprenörer, forskare och civilsamhälle kan hitta varandra för arbete riktat mot skolan.

 

Vi välkomnar intressenter som vill dela sina lösningar och kunskaper om  hållbarhet och som kan stödja skolan och förskolan att tackla nya framtider och utmaningar på ett effektivt vis.

Vi eftersöker samarbeten för våra tematiska djupdykningar i områden relevanta för utbildning och vill gärna ha kontakt med nätverk, samlingsplatser, innovationsplatser, noder och organisationer som kan dra nytta av samlad kunskap, behovsbaserad innovation och utforskande av framtider, utbildningens funktion och syften och deras koppling till hållbarhet i olika meningar. 

Vi tror att Infolabbet kan fungera som ett levande tankelaboratorium och smörgåsbord med lösningar för att främja en mer framtids- och hållbarhetsorienterad utbildning. Därför vill vi gärna ha kontakt med dig som kan hjälpa oss att nå ut till grupper av människor och verksamheter där Infolabbet kan göra en positiv skillnad.

Om du är intresserad av samarbete, att arrangera något med oss eller att ingå i vår resursbank riktad mot skola och förskola, maila oss på info@infolabbet.se.

Samordnargruppen har gedigen erfarenhet av socialt och innovativt arbete. En kritisk egenskap i det innovativa arbetet är att det utgår från behov och utmaningar, men även att det inte leder till nya problem eller etableras i en redan mättad marknad, eller som en konkurrerande lösning.

 Det sociala innovativa arbetet utgår oftast från ett humanistiskt och systemteoretiskt perspektiv där fördelar och nackdelar med innovationer vägs utifrån många olika aspekter och inte enbart finansiella.  En stor del av vårt arbete utförs helt ideellt, medan vissa lösningar kräver finansiering av något slag eller ger avkastning såsom antologin kritiskt tänkande – i teori och praktik, i form av royalty till författarna. 

Det innovativa arbetet grundas på förfrågningar eller idéer som hubben tar emot av målgrupper, eller samutforskande tillfällen och samverkan med skola, sociala entreprenörer, forskning eller civilsamhälle. 

Forskarhubben tar emot idéer om lösningar eller förfrågningar om facilitering från forskare, civilsamhället, entreprenötet eller utbildningsansvariga och andra stakeholders, eller tar fram egna förslag på utmaningsgrumdade innovationer som testas i flera led.

Infolabbets samordnargrupp koordinerar arbetet att samla intressenter med fokus på utbildning, hållbarhet och framtid. Co-design, eller samskapande, innebär en eller flera processer att representanter för olika behov och perspektiv möts genom frågeställningar om behov, förutsättningar, antaganden och målsättningar. Vi använder oss av tekniker hämtade ur participatory design, service design, risk- och behovsanalyser och undersökningar av antaganden genom vårt futures literacy-labb.

Saknar du svar på en fråga? Maila oss på info@forskarhubben.se